Voorwaarden

Voorwaarden lidmaatschap en activiteite

Lidmaatschap buurtvereniging Seghwaert op Dreef

 • Iedereen kan algemeen lid worden van buurtvereniging Seghwaert op Dreef, ook als u niet in Seghwaert woont.
 • Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Als nieuw lid betaalt u bij aanmelding vóór 1 juli € 12,- voor het SOD-lidmaatschap per jaar,
  bij aanmelding na 1 juli betaalt u voor de rest van het jaar € 6,-
 • Betaling geschiedt via automatische incasso. Indien u het niet eens bent met een afschrijving dan heeft u de mogelijkheid om via uw bank de incasso terug te laten boeken. Het is ook mogelijk dat de buurtvereniging uw afschrijving terugboekt na overleg met de ledenadministratie.
 • Bij niet-automatisch betalen berekenen we € 2,50 extra kosten.
 • Conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een privacyverklaring opgesteld en gepubliceerd op de website van SOD,
 • Het Huishoudelijk Reglement en de Gedragscode zijn gepubliceerd op de website,

Algemeen geldend voor alle activiteiten van de buurtvereniging

 • U bent betaalplichtig vanaf de eerste les van een activiteit/cursus.
 • Tenzij voor een activiteit anders is afgesproken en op het aanmeldingsformulier schriftelijk is aangegeven, wordt de contributie berekend per één hele maand
 • Betaling geschiedt per twee maanden.
 • Indien na verschillende pogingen de contributie te innen niet is gelukt, dan volgt royement. Overigens blijft de vordering daarbij gewoon bestaan.
 • Opzeggen dient schriftelijk of per email te geschieden via de ledenadministratie, waarbij een opzegtermijn van tenminste één volledige kalendermaand ingaande per de 1ste van de maand in acht genomen moet worden (2 januari is pas opgezegd per 1 maart). Het opzegformulier vindt u op de website. Een mailtje naar sod.leden@outlook.com of een briefje naar ledenadministratie SOD, Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer mag natuurlijk ook.
 • Bij verhindering dient u zich bijtijds bij uw coördinator af te melden.
 • De buurtvereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid bij lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke bezittingen, al proberen wij het letsel en/of schade zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Alvorens u zich opgeeft voor een van onze activiteiten, kunt u geheel vrijblijvend een keer meedoen. Gaat u door, dan betaalt u vanaf de eerste keer.
 • Het is raadzaam uw huisarts te raadplegen voordat u een sport gaat beoefenen.

Yoga
U dient gemakkelijke, los zittende kleding te dragen en iets zachts mee te nemen om op te liggen, bijvoorbeeld een slaapzak of yoga mat

Tekenen / schilderen
Bij tekenen/schilderen voor volwassenen zijn materialen niet inbegrepen, hiervoor dient u zelf te zorgen. Inlichtingen hierover zijn bij de leerkracht of coördinator verkrijgbaar

Taallessen Spaans/Italiaans
U bent verplicht om de gehele cursus te betalen, er vindt geen restitutie plaats van niet gevolgde lessen