Condities

Voorwaarden lidmaatschap en activiteiten

Lidmaatschap buurtvereniging Seghwaert op Dreef

>  Iedereen kan algemeen lid worden van buurtvereniging Seghwaert op Dreef, ook als u niet in Seghwaert woont. Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
>  Betaling geschiedt via automatische incasso. Indien u het niet eens bent met een afschrijving dan heeft u de mogelijkheid om via uw bank de incasso terug te laten boeken. Het is ook mogelijk dat de buurtvereniging uw afschrijving terugboekt na overleg met de ledenadministratie.
>  Conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een privacyverklaring opgesteld en gepubliceerd op de website van SOD.
>  Het Huishoudelijk Reglement en de Huisregels zijn gepubliceerd op de website.

Algemeen geldend voor alle activiteiten van de buurtvereniging

>  U bent betaalplichtig vanaf de eerste les van een activiteit/cursus.
>  Tenzij voor een activiteit anders is afgesproken en op het aanmeldingsformulier schriftelijk is aangegeven, wordt de contributie berekend per één hele maand.
>  Betaling geschiedt per twee maanden aan het begin van een periode.
>  Indien na verschillende pogingen de contributie te innen niet is gelukt, dan volgt royement. Overigens blijft de vordering daarbij gewoon bestaan.
>  In de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten (en wordt niet betaald).
>  Opzeggen dient schriftelijk of per email te geschieden via de ledenadministratie of via de coördinator, waarbij een opzegtermijn van tenminste één maand in acht genomen moet worden.
>  Bij verhindering dient u zich bijtijds bij uw coördinator af te melden.
>  Deelnemers aan activiteiten dienen bij voorkeur lid te zijn van de buurtvereniging.
>  Bij een wachtlijst hebben leden van de buurtvereniging voorrang, daarna komen de niet-leden uit het werkgebied van de buurtvereniging aan de beurt en daarna de overigen.
> De buurtvereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid bij lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke bezittingen, al proberen wij het letsel en/of schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Aerobics / badminton / volleybal

>  Alvorens u zich opgeeft voor een van deze sporten kunt u geheel vrijblijvend een keer meedoen. Gaat u door, dan betaalt u vanaf de eerste avond.
>  Het is raadzaam uw huisarts te raadplegen voordat u een sport gaat beoefenen.

Yoga, Pilates/yoga, Zwanger Fit

>  U dient gemakkelijke, los zittende kleding te dragen en iets zachts mee te nemen om op te liggen, bijvoorbeeld een slaapzak of yoga mat.

Tekenen / schilderen

>  Materialen zijn niet in de cursusprijs inbegrepen, hiervoor dient u zelf te zorgen. Inlichtingen hierover zijn bij de leerkracht of coördinator verkrijgbaar.