Huishoudelijk reglement

Nieuw Huishoudelijk Reglement (m.i.v. 16 april 2019)

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [133.57 KB]

In onderstaande opsomming vindt u de dagelijkse huisregels die in “De Patio” gelden.

Door betreding gaat u akkoord met de huisregels van “De Patio”.

Als u de huisregels overtreedt, kan dit ontzegging van de toegang tot gevolg hebben.

Constatering van strafbare feiten wordt altijd bij de politie gemeld.

Aanwijzingen van medewerkers van “De Patio” dienen terstond opgevolgd te worden.

 • Wanneer u klachten van welke aard ook heeft kunt u deze bij het bestuur melden.
 • Sterkalcoholische dranken (boven de 16%) en zwak alcoholische dranken verstrekken wij alleen aan personen van 18 jaar en ouder. Indien nodig kan om legitimatie gevraagd worden.
 • Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaren mee te brengen of te nuttigen mits afgesproken voor de desbetreffende activiteit.
 • Gevonden voorwerpen dient u bij medewerkers van “De Patio” in te leveren.
 • Medewerkers van “De Patio” bepalen het volume van de geluidsapparatuur, rekening houdend met de voorschriften en aanwezige populatie, alsmede de geluidshinder voor derden in de omgeving.
 • Bij de entree van het gebouw, maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle.
 • Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
 • Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.
 • Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.
 • U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en aan discriminatie.
 • Agressief gedrag, bedreigingen, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Het is verboden in of rond “De Patio” goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
 • Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw, anders dan bij door de buurtvereniging georganiseerde buitenactiviteiten.
 • Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Vluchtwegen en redmiddelen (brandblussers en haspels e.d.) dienen altijd vrij gehouden te worden m.a.w. geen voorwerpen (fietsen, rollators, e.d.) in de vluchtwegen of voor redmiddelen plaatsen.
 • De nooduitgangen mogen alleen gebruikt worden bij calamiteiten.
 • Uit het oogpunt van veiligheid en doelmatig beheer is het niet toegestaan zelf technische aanpassingen in “De Patio” aan te brengen.
 • Het is niet toegestaan sleutels van het gebouw zelf te dupliceren. Het is eveneens verboden de sleutels of toegangscode voor “De Patio” aan andere personen door te geven.
 • In het gebouw geldt een algeheel rookverbod.
 • In het gebouw zijn honden toegestaan mits kort aangelijnd en zij geen overlast bezorgen voor de overige aanwezigen.
 • Deze opsomming bevat de belangrijkste huisregels. Er zijn mogelijk meer huisregels van toepassing deze worden zo nodig door medewerkers van de buurtvereniging medegedeeld.