Beste leden en deelnemers van de buurtvereniging Seghwaert Op Dreef

In de ALV van 14 september 2022 is besloten om de lidmaatschapscontributie te verhogen naar € 12,-. Tevens is er toen gesproken over aanpassing van de statuten en mogelijke prijsverhogingen m.b.t. contributies en barprijzen.

Het bestuur van de buurtvereniging realiseert zich dat op dit moment meer geld van de leden vragen op een ongelukkig moment komt. Iedereen heeft immers te maken met grote prijsstijgingen, de inflatie bedraagt inmiddels 15%. Helaas heeft ook de buurtvereniging te maken met deze prijsstijgingen, terwijl de subsidiegever (in eerste instantie de gemeente) ook de hand op de knip houdt.

Om in 2023 niet met een fors tekort te eindigen is een aantal maatregelen noodzakelijk.

Tevens zijn er nu verschillende tarieven voor leden en niet-leden voor verschillende activiteiten, ook dit willen we nu uniformeren. Voor de buurtvereniging zijn subsidie, contributie van de leden en de baropbrengst de enige bron van inkomsten. Uiteraard wordt er een beroep gedaan op de gemeente om ons door middel van extra subsidie bij te staan, maar dan nog zijn prijsverhogingen onvermijdelijk. Welke wijzigingen stellen wij voor?

· Je kunt uitsluitend nog aan een vaste activiteit deelnemen als je SOD-lid bent (het was tot nu toe mogelijk om deel te nemen aan een vaste activiteit zonder lid te zijn)

· De tarieven van de vaste activiteiten worden aangepast waarbij er nog maar 1 tarief geld, zie tabel hieronder

· De consumptieprijzen worden verhoogd, waarbij we de stijging van de inkoopprijzen volgen

Vaste activiteit Oud tarief Nieuw tarief per 1-1-2023 Leden Niet leden Alle leden

Ik hoop dat wij met deze uitleg een en ander hebben verduidelijkt. Om een aantal maatregelen te kunnen invoeren is een aanpassing van de statuten noodzakelijk. Dit is sowieso nodig vanwege de wet WBTR. Deze vergadering zal in november gehouden worden. Datum en agenda volgen zo spoedig mogelijk

Met een vriendelijke groet,

Joop de Bruin, Voorzitter