Condities

Voorwaarden lidmaatschap en activiteiten

Lidmaatschap buurtvereniging Seghwaert op Dreef

 • Betaling geschiedt via automatische incasso. Indien u het niet eens bent met een afschrijving dan heeft u de mogelijkheid om via uw bank de incasso terug te laten boeken. Het is ook mogelijk dat de buurtvereniging uw afschrijving terugboekt na overleg met de ledenadministratie.

Algemeen geldend voor alle activiteiten van de buurtvereniging

 • U bent betaalplichtig vanaf de eerste les van een activiteit/cursus.
 • Tenzij voor een activiteit anders is afgesproken en op het aanmeldingsformulier schriftelijk is aangegeven, wordt de contributie berekend per één hele maand.
 • Betaling geschiedt per twee maanden aan het begin van een periode.
 • Indien na verschillende pogingen de contributie te innen niet is gelukt, dan volgt royement. Overigens blijft de vordering daarbij gewoon bestaan.
 • Geroyeerde mensen kunnen weer lid van SOD worden nadat de oude voordering volledig betaald is
 • In de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten (en wordt niet betaald).
 • Opzeggen dient schriftelijk of per email te geschieden via de ledenadministratie of via de coördinator, waarbij een opzegtermijn van tenminste één maand in acht genomen moet worden.
 • Bij verhindering dient u zich bijtijds bij uw coördinator af te melden.
 • Deelnemers aan activiteiten dienen bij voorkeur lid te zijn van de buurtvereniging.
 • Bij een wachtlijst hebben leden van de buurtvereniging voorrang, daarna komen de niet-leden uit het werkgebied van de buurtvereniging aan de beurt en daarna de overige.
 • Indien na verschillende pogingen de contributie voor een activiteit te innen niet is gelukt, dan volgt uitsluiting van die activiteit. Overigens blijft de vordering daarbij gewoon bestaan. Deelname is weer mogelijk na betaling van de openstaande voorderingen.
 • De buurtvereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid bij lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke bezittingen, al proberen wij het letsel en/of schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Aerobics / badminton / volleybal

 • Alvorens u zich opgeeft voor een van deze sporten kunt u geheel vrijblijvend een keer meedoen. Gaat u door, dan betaalt u vanaf de eerste avond.
 • Het is raadzaam uw huisarts te raadplegen voordat u een sport gaat beoefenen.

Yoga,  Pilates/yoga

 • U dient gemakkelijke, los zittende kleding te dragen en iets zachts mee te nemen om op te liggen, bijvoorbeeld een slaapzak of yoga mat.

Tekenen / schilderen

 • Materialen zijn niet in de cursusprijs inbegrepen, hiervoor dient u zelf te zorgen. Inlichtingen hierover zijn bij de leerkracht of coördinator verkrijgbaar.

Kinderoppas

 • Er wordt per keer contant betaald aan de coördinator. Speelgoed is aanwezig. Kinderen moeten binnen de afgesproken tijd weer worden opgehaald. U zorgt in ieder geval voor luiers. Voor eventuele andere benodigdheden zal de coördinator met  u overleggen.